วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 28 เดือน กันยายน 2563

2 ตุลาคม 2563


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 27 เดือน กันยายน 2563

2 ตุลาคม 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

2 ตุลาคม 2563


คณะครู และนักเรียน นักศึกษา สาขางานการบัญชี เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษวิชาชีพบัญชี หัวข้อ “นักบัญชี ยุคดิจิทัล นวัตกรรมทางการเงินสมัยใหม่” โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 ตุลาคม 2563

2 ตุลาคม 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คณะครู และนักเรียน นักศึกษา สาขางานการบัญชี เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษวิชาชีพบัญชี หัวข้อ “นักบัญชี ยุคดิจิทัล นวัตกรรมทางการเงินสมัยใหม่” โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ณ ห้องปฏิบัติการบัญชี 6201 อาคาร 6 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง