ประกันคุณภาพภายใน

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับลงทะเบียน มอบตัว รายงานตัวเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควต้า 23 กุมภาพันธ์ 2567

23 กุมภาพันธ์ 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพ กำลังคนอาชีวศึกษาและการสร้างโอกาสทางสังคม 22 กุมภาพันธ์ 2567

22 กุมภาพันธ์ 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 20 กุมภาพันธ์ 2567

20 กุมภาพันธ์ 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ ประดับแถบ 3 สี 20 กุมภาพันธ์ 2567

20 กุมภาพันธ์ 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 17 กุมภาพันธ์ 2567

19 กุมภาพันธ์ 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

นางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี ก้าน แตงทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ศธ.02 ออนไลน์

ลิงค์เกี่ยวกับเรา