ประกันคุณภาพภายใน

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 28 กันยายน 2565

28 กันยายน 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 27 กันยายน 2565

27 กันยายน 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมกิจกรรม เข้าวัด สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร พฤหัสบดี” 22 กันยายน 2565

23 กันยายน 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาลูกเสือแกนนำช่อสะอาดและการสร้างสื่อออนไลน์ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระดับภาค 21 กันยายน 2565

22 กันยายน 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

สัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และสาขางานการบัญชี เพื่อออกฝึกอาชีพ 21 กันยายน 2565

22 กันยายน 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้อำนวยการ

ศธ.02 ออนไลน์

ลิงค์เกี่ยวกับเรา