ลิงค์เกี่ยวกับเรา

ประกาศข่าวงานวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการลดการใช้พลังงาน ในภาครัฐ

14 กันยายน 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมงานครงการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับผู้เรียนพิการบกพร่องทางสติปัญญา

14 กันยายน 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมรับการตรวจราชการจาก นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

14 กันยายน 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

14 กันยายน 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

ประกาศวิทยาลัย ให้มีการจัดการเรียนการสอน Online ตามปกติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

3 กันยายน 2564 by นายอิทธิพล สุขสอาด

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมวิทยาลัย

หนังสือราชการ (COVID-19)

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้อำนวยการ

วิดีโอแนะแนว

รองผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ

นายชนะจิต  คำแผง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการ

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

SICEC CHANNEL

ศธ.02 ออนไลน์