แจ้งแนวทางปฎิบัติตนในวันเปิดเรียน On-Site ตามมาตราการป้อง Covid-19

28 พฤศจิกายน 2564


อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ และโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ 25 พฤศจิกายน 2564

26 พฤศจิกายน 2564
นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายชนะจิต คำแผง รองผู้อำนวยการ นายอิทธิพล สุขสอาด หัวหน้างานหลักสูตร และนายนพดล ขุนวังห์หัวหน้าแผนกช่างเชื่อม เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ และโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี


ตรวจ ATK คัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 25 พฤศจิกายน 2564

26 พฤศจิกายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 งานสวัสดิการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ เข้ามาดำเนินการตรวจ ATK คัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับคณะครูและนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับจังหวัดปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ณ อศจ.จังหวัดสุพรรณบุรี


ลงนามความร่วมมือ (MOU) ออนไลน์ ระหว่างบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 19 พฤศจิกายน 2564

22 พฤศจิกายน 2564

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง และนายชนะจิต คำแผง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และงานความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ออนไลน์ ระหว่างบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เพื่อทำข้อตกลงในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด


นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

13 พฤศจิกายน 2564

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้ นายชนะจิต คำแผง รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู นำนักศึกษาแผนกช่างยนต์และแผนกไฟฟ้ากำลัง เดินทางเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี


เข้าร่วมพิธีกฐินพระราชทาน 7 พ.ย. 2564

8 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาสณ วัดสองพี่น้อง โดยการนี้ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้เข้าร่วมพิธีและรับมอบทุนการศึกษาเพื่อนำมาบำรุงการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 พร้อมนี้ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดจนประชาชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีฯ


ส่งมอบสุขาลอยน้ำให้กับ อบต.เนินพระปรางค์ 3 พฤศจิกายน 2564

3 พฤศจิกายน 2564

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน และนายชนะจิต คำแผงรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยครู บุคลากรทางการศึกษา ส่งมอบสุขาลอยน้ำให้กับ อบต.เนินพระปรางค์ เพื่อนำไปช่วยเหลือในด้านสุขอนามัยแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยมีผู้แทนจาก อบต.เนินพระปรางค์ เป็นผู้รับมอบสุขาลอยน้ำและนำไปมอบให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนต่อไป


ส่งมอบสุขาลอยน้ำให้กับ อบต.บางตะเคียน 1 พฤศจิกายน 2564

1 พฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน พร้อมด้วยครู บุคลากรทางการศึกษา ส่งมอบสุขาลอยน้ำให้กับ อบต.บางตะเคียน เพื่อนำไปช่วยเหลือในด้านสุขอนามัยแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยมีผู้แทนจาก อบต.บางตะเคียน เป็นผู้รับมอบสุขาลอยน้ำและนำไปมอบให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนต่อไป


อบรมการเขียนโปรแกรมชุดฝึกการเรียนการสอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 28 ตุลาคม 2564

28 ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยนายอิทธิพล สุขสอาด ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมการอบรมการเขียนโปรแกรมชุดฝึกการเรียนการสอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายณรงค์ชัย เพิ่มสุวรรณ์ ตำแหน่ง sale & service บริษัท พลีเวล เทคโนโลยี อลิอันซ์จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ในการอบรมครั้งนี้


ส่งมอบสุขาลอยน้ำให้กับ อบต. ต้นตาล 28 ตุลาคม 2564

28 ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดยนายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาส่งมอบสุขาลอยน้ำให้กับ อบต. ต้นตาล เพื่อนำไปช่วยเหลือในด้านสุขอนามัยแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยมีผู้แทนจาก อบต. ต้นตาล เป็นผู้รับมอบ สุขาลอยน้ำและนำไปมอบให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนต่อไป


นำถุงยังชีพไปมอบให้กับ อบต.บางพลับเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางพลับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม 28 ตุลาคม 2564

28 ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นำถุงยังชีพไปมอบให้กับ อบต.บางพลับเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางพลับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้น และมีการพูดคุยถึงวิธีการดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์ Fix it จิตอาสา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมต่อไป


ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมมาตรฐานและการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานศึกษา 27 ตุลาคม 2564

28 ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยนายสุรเชษฐ์ แก้วปาน นายชนะจิต คำแผง รองผู้อำนวยการ และหัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้างานความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าพบนางพลาพร รัตนปริคณน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เพื่อลงนามความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมมาตรฐานและการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานศึกษา ระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรีกับวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี