เข้าร่วม กิจกรรมแสดงความรักและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 14 กุมภาพันธ์ 2567

14 กุมภาพันธ์ 2567

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน เข้าร่วม กิจกรรมแสดงความรักและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดง ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ

 


เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ ปี 2567 13 กุมภาพันธ์ 2567

14 กุมภาพันธ์ 2567

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายนพดล ขุนวังห์ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายดนัย หล้าพรม หัวหน้างานหลักสูตร และนายนคร เขียวอรุณ หัวหน้างาน โครงการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ ปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meetings


เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนา ศักยภาพและสร้างความเข้าใจการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี (DVE DATA) ประจำปีงบประมาณ 2567 13 กุมภาพันธ์ 2567

14 กุมภาพันธ์ 2567

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายเสถียร สุริวงษ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี พร้อมด้วยนางสาวปนัดดา นักจะเข้ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนา ศักยภาพและสร้างความเข้าใจการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี (DVE DATA) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมวาสิฏฐีซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี