เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 20 กุมภาพันธ์ 2567

20 กุมภาพันธ์ 2567

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี


โครงการเข้าค่ายลูกเสือ ประดับแถบ 3 สี 20 กุมภาพันธ์ 2567

20 กุมภาพันธ์ 2567

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมกันจัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ ประดับแถบ 3 สี ให้กับกองลูกเสือ วิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มีพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธาน โดยมีการเข้าค่ายระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง