เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 1 กุมภาพันธ์ 2567

1 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยนายนพดล ขุนวังห์ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ และนายดนัย หล้าพรม หัวหน้างานหลักสูตร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยเป็นการประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี


ต้อนรับนางสาววิมล สาทิพจันทร์ ในโอกาสได้รับการบรรจุ ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 กุมภาพันธ์ 2567

1 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีก้าน แตงทอง และนางเบ็ญจวรรณ์บุญเสวตร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ให้การต้อนรับนางสาววิมล สาทิพจันทร์ ในโอกาสได้รับการบรรจุ ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องประชุมท่าทรายทอง 3 อาคารอำนวยการ


เข้าร่วมพิธีประกาศ เจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตและรับมอบนโยบาย No Gift Policy 1 กุมภาพันธ์ 2567

1 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีก้าน แตงทอง และนางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร รองผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน เข้าร่วมพิธีประกาศ เจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตและรับมอบนโยบาย No Gift Policy ของสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีพิธีปฏิญาณตนช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมพิธี ปฏิญาณตนพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธี