วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดโครงการ Fix it Center ศูนย์ช่อมสร้าง เพื่อชุมชน 29 สิงหาคม 2563

31 สิงหาคม 2563

วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่

เพื่อออกให้บริการดรวจเช็คและช่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการเกษตร รถจักรยานยนด์ แก่ประชาชน ในพื้นที่ ด.บางพลับ อ.สองพี่น้อง โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวธัญญารัตน์ กาญจนรัตน์

ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ โครงการฯนี้เปิดให้บริการระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม และวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 20 เดือน สิงหาคม 2563

31 สิงหาคม 2563


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 19 เดือน สิงหาคม 2563

31 สิงหาคม 2563


ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

28 สิงหาคม 2563

วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการโดยมี กรรมการในการติดตามการดำเนินงานได้แก่ นายครองพล พนาสันติภาพ ประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี นางปวีณ์พร บุญเทียน

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวแสงเพ็ญ พุ่มกุมา

ร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นางสาวอรวรรณ คำมาก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายถาวร ทิพวรรณ ประธานกรรมการอาชีวศึกษา

จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานกรรมการ เดินทางมาติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 18 เดือน สิงหาคม 2563

27 สิงหาคม 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่องรับสมัครนักการภารโรงและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

26 สิงหาคม 2563


วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการจารุวรรณ แดงมา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรษฎร์ธานี ในการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

25 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนและนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและ

ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการจารุวรรณ แดงมา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรษฎร์ธานี ในการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่

๒๔-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓


วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ

25 สิงหาคม 2563

วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

โดยมีนักเรียนสาขาการบัญชี คอมผิวเตอร์ธุรกิจ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 17 เดือน สิงหาคม 2563

24 สิงหาคม 2563


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 16 เดือน สิงหาคม 2563

24 สิงหาคม 2563


ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา

20 สิงหาคม 2563

ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา


วิสัยทัศน์-พันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2563

20 สิงหาคม 2563

วิสัยทัศน์-พันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2563