วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 24 เดือน กันยายน 2563

17 กันยายน 2563


วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 16 กันยายน 2563

17 กันยายน 2563

วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกั

นและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนโดยมีนายวรรณะ จิตรนพคุณ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์ในด้านวิทยากรจาก นายวิโรจน์ เตียววิไลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ ในการอบรมครั้งนี้