วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2564

29 พฤศจิกายน 2564


เปิดการเรียนการสอนแบบ On – site วันแรกในภาคเรียนที่ 2/2564 29 พฤศจิกายน 2564

29 พฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกันดูแล จัดระเบียบ นักเรียน นักศึกษา ในการเปิดการเรียนการสอนแบบ On – site วันแรกในภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีการตรวจ ATK และปฏิบัติตามมาตรการในสถานการณ์การเฝ้าระวัง การป้องกัน การควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือ สถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ