รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

26 มกราคม 2567

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566


แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

26 มกราคม 2567

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567


มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

24 ตุลาคม 2566

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา


นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

24 ตุลาคม 2566

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2567

24 ตุลาคม 2566

แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2567


วิสัยทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

10 ตุลาคม 2566

วิสัยทัศน์ สอศ


แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565

5 ตุลาคม 2566

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565


แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

27 กุมภาพันธ์ 2566

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564

4 มกราคม 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ


แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2565-2569

4 มกราคม 2566

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2565-2569


รางวัลพระราชทาน

20 ตุลาคม 2565

รางวัลพระราชทาน


มาตรฐานอาชีวศึกษา2561 กับคุณภาพการศึกษา

20 ตุลาคม 2565

มาตรฐานอาชีวศึกษา2561 กับคุณภาพการศึกษา