เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ อบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 29 พฤศจิกายน 2566

1 ธันวาคม 2566

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูลผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ก้าน แตงทอง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางปาริชาติ ยศเรือง ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ อบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านสถานศึกษาสีขาวโดยมี ผู้บริหารหน่วยงานราชการในอำเภอสองพี่น้อง เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ อาคาร อเนกประสงค์ 2 โรงเรียนบางลี่วิทยา


เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร พฤหัสบดี” 30 พฤศจิกายน 2566

1 ธันวาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร พฤหัสบดี” โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมหัวหน้า ส่วนราชการ นายอำเภอ และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสองพี่น้อง เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรม เข้าวัด ทำวัตร พฤหัสบดี จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีใน สถาบันหลักของชาติไทย ธํารงค์ไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธาและยึดมั่นในบวร พุทธศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี และจะหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆ ในทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี