ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

30 พฤศจิกายน 2566

ตารางเรียน นักศึกษา เทคนิคโลหะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

30 พฤศจิกายน 2566

ตารางสอนแผนกบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอนแผนกวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอนแผนกวิชาไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอนแผนกวิชาสามัญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ กำลังคน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร สำหรับนักเรียน โดยใช้ โปแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ENLIS 29 พฤศจิกายน 2566

29 พฤศจิกายน 2566

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายนพดล ขุนวังห์ ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ กำลังคน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร สำหรับนักเรียน โดยใช้ โปแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ENLIS โดยมีนายสุภชีพ เพ็งอุ่น หัวหน้าแผนก สามัญสัมพันธ์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติด้านวิทยากร จาก บริษัท อินโฟ คอปอเรชั่น จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ท่าทรายทอง 3 อาคารอำนวยการ


กองลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณภายในวัด และใช้ภาวะผู้นำ นำนักเรียนเข้าร่วมทำกระทงเนื่องในประเพณีลอยกระทง 27 พฤศจิกายน 2566

27 พฤศจิกายน 2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้กองลูกเสือจิตอาสา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ออกบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณภายในวัด และใช้ภาวะผู้นำ นำนักเรียนเข้าร่วมทำกระทงเนื่องในประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน ณ วัดอัมพวัน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี


เข้าร่วมทำกระทงเนื่องในประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 27 พฤศจิกายน 2566

27 พฤศจิกายน 2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้คณะครู นำนักเรียน เข้าร่วม ทำกระทงเนื่องในประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 และเพื่อร่วมสืบสานประเพณี ลอยกระทง และร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือทางวัด ณ วัดอัมพวัน อำเภอสองพี่น้อง


เข้าร่วมโครงการสัมมนาและพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษากับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) 25 พฤศจิกายน 2566

27 พฤศจิกายน 2566

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นางสาวศิริพร รุ่งสังข์ พร้อมด้วยนายยศศักดิ์ ยศนันท์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาและพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษากับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เพื่อร่วมกันพัฒนา ผลิตกำลังคน เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2566

25 พฤศจิกายน 2566

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพ สองพี่น้อง ออกบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และเพื่อปลูกฝัง ให้กองลูกเสือวิสามัญ ได้เป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ต่อสังคม ณ พื้นที่โดยรอบวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวัน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2566

25 พฤศจิกายน 2566

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวัน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวชิราวุธ ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิด กิจการลูกเสือไทยขึ้น ซึ่งพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาไว้ล้วนแต่เป็นรากฐานที่สำคัญซึ่งนำไปสู่ความเจริญของประเทศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1


เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “วันสมเด็จ พระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปีการศึกษา 2566 24 พฤศจิกายน 2566

25 พฤศจิกายน 2566

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายทิวากร วิเศษกันทรากร และนายอุดม คำสิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “วันสมเด็จ พระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1


เข้าร่วมการประชุมและมอบนโยบายแนวทาง การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีระดับภูมิภาค 23 พฤศจิกายน 2566

25 พฤศจิกายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมการประชุมและมอบนโยบายแนวทาง การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น ประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา


โครงการตลาดนัดวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 22 พฤศจิกายน 2566

25 พฤศจิกายน 2566

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ จัดโครงการตลาดนัดวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เพื่อให้นักเรียนได้นำสินค้ามาจำหน่าย สร้างรายได้และฝึกให้นักเรียนได้เป็นผู้ประกอบการ โดยมีการวางจำหน่ายทุกวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 15.00 น. บริเวณด้านหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


เข้าร่วม โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ทักษะความรู้ทางการเงิน (Fin. ดี We Can Do!!!) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 22 พฤศจิกายน 2566

25 พฤศจิกายน 2566

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา ศรีทองแท้ นำนักเรียนเข้าร่วม โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ทักษะความรู้ทางการเงิน (Fin. ดี We Can Do!!!) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดกาญจนบุรี