โครงการปี งปม.60

1.fix it

2.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู

3.ลดปัญหาการออกกลาง

4.ประกอบอาชีพอิสระ

5.เร่งประสิทธิภาพ

6.จัดหาบุคลากรสนับสนุน

7.ยกระดับคุณภาพ

8.ขยายโอกาสทางการศึกษา

9.ปฏิรูปการใช้ภาษาไทย

10.ส่งเสริมการปฏิรูป

11 ปฏิรูปเพื่อเพิ่ม

12.จัดศูนย์ฝึกอบรม

13 เพิ่มประสิทธิภาพ

14 ผลิตสื่อ

15.ภาวะผู้นำ

16.รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

17.อนุรักษ์ภาษาและประเพณี

18.ปัญหายาเสพติด

19.เศรษฐกิจพอเพียง

20.กีฬาและนันทนาการ

21.ผู้เรียนเชิงรุก

22.ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต

23.สาขาคอมพิวเตอร์

24.การบัญชี

25.ไฟฟ้ากำลัง

26. อิเล็กทรอนิกส์

27.แกนมัธยมประถม

28.ทวิภาคี

29.108 อาชีพ

30.สื่อการเรียนการสอน

31.สิ่งประดิษฐ์

32.พัฒนาอาคารสถานที่และวิ่งแวดล้อม

33.R-Radio Network

34.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

35.E-learning

36.จัดหาครุภัณฑ์