ประกาศตารางสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

8 มีนาคม 2565

 

ดาว์โหลด ตารางสอนภาคเรียนฤดูร้อนรายบุคคล 20220308_145156-หมุน


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

4 มีนาคม 2565


ประกาศเปิดเรียน ON-SITE 100% เต็มรูปแบบ วันที่ 4 มกราคม 2565

28 ธันวาคม 2564


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2564

28 ธันวาคม 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2564


แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียนป้องกัน โควิด-19

27 พฤศจิกายน 2564


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 109 เดือน เมษายน 2564

5 เมษายน 2564


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 104 เดือน มีนาคม 2564

27 มีนาคม 2564


เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องและประชุมหารือเรื่องการส่งครูฝึกไปสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 23 มีนาคม 2564

24 มีนาคม 2564

วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยนายอิทธิพล สุขสอาด หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และหัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องและประชุมหารือเรื่องการส่งครูฝึกไปสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการชั้น ๒ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 28 ก.พ. 64

1 มีนาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายอรรถพล นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้งานทวิภาคี นำโดยนายเสถียร สุริวงษ์ หัวหน้างานทวิภาคีพร้อมด้วยคณะครู และ

ผู้ปกครอง เดินทางไปส่งนักศึกษาระดับชั้นปวส. แผนกไฟฟ้า แผนกยานยนต์แผนกบัญชี และแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง

(ประเทศไทย) จำกัด อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รายงานผลโครงการดูงานนอกสถานที่ ปี 2563

21 มกราคม 2564

รายงานผลโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปี2563


วารสารวิทยาลัย การประเมินศูนย์บ่มเพาะ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

14 กันยายน 2563


แบบประเมินผลการฝึกอาชีพของนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

10 กันยายน 2563

แบบประเมินผลการฝึกอาชีพของนักเรียน-นักศึกษา-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2563