พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี 31 พฤษภาคม 2567

31 พฤษภาคม 2567

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ ห้องประชุมท่าทรายทอง 3 อาคารอำนวยการ


โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 29 พฤษภาคม 2567

31 พฤษภาคม 2567

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการ ตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อคัดกรองความเสี่ยงในด้าน สุขภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพ สองพี่น้อง


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการอาชีวศึกษา ระยะที่ 1 25 พฤษภาคม 2567

31 พฤษภาคม 2567

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการอาชีวศึกษา ระยะที่ 1 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค ระยอง ดำเนินการจัดโครงการนี้ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักพัฒนา สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา


เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผล การจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมุ่งประสิทธิผลฯ 27 พฤษภาคม 2567

31 พฤษภาคม 2567

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายนพดล ขุนวังห์ ครูคศ.1 ทำหน้าที่รอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผล การจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมุ่งประสิทธิผลฯ ณ สำนักงานศึกษธิการภาค 3


โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา 25 พฤษภาคม 2567

27 พฤษภาคม 2567

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายนพดล ขุนวังห์ ครูคศ.1 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระดับปวช.และ ปวส. เพื่อให้นักเรียน นำหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติ ในชีิวิตประจำวันจนเกิดเป็นคุณธรรมประจำชีวิต โดยกิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมท่าทรายทอง 3 อาคารอำนวยการ


เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 23 พฤษภาคม 2567

27 พฤษภาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมศรีสุพรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรณบุรี เขต 1


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

27 พฤษภาคม 2567


วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 314 เดือน พฤษภาคม 2567

24 พฤษภาคม 2567


วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 313 เดือน พฤษภาคม 2567

24 พฤษภาคม 2567


วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 312 เดือน พฤษภาคม 2567

24 พฤษภาคม 2567


วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 311 เดือน พฤษภาคม 2567

24 พฤษภาคม 2567


วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 310 เดือน พฤษภาคม 2567

24 พฤษภาคม 2567