ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องขอความร่วมมือแจ้งการเดินทางในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

5 มกราคม 2564


ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องกำหนดพื้นที่สถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19) และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ​บริหารจัดการพื้นที่

5 มกราคม 2564


คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีที่​ 23/2564 เรื่องข้อกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด​ 19

5 มกราคม 2564


หนังสือด่วนที่สุด ที่ สพ0017.2/ว25499 ลว 31 ธ.ค.63 สรุปผลการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

5 มกราคม 2564


หนังสือด่วนที่สุด ที่ สพ0017.2/ว25500 ลว 31 ธ.ค.63 ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศปก.ศบค.)ประจำวันที่ 30 ธ.ค. 2563

5 มกราคม 2564


หนังสือด่วนที่สุด ที่ สพ 0017.2/ว25498ลว21ธค63เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5 มกราคม 2564


ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

30 ธันวาคม 2563


คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 18263/2563 เรื่อง การผ่อนปรนมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง

30 ธันวาคม 2563


คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 18262/2563 เรื่อง ข้อกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

30 ธันวาคม 2563


คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 18127/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง

24 ธันวาคม 2563


คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 18110/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรคน่า 2019 ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง

24 ธันวาคม 2563


คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 18109/2563 เรื่อง ข้อกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

24 ธันวาคม 2563