คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 16200/2563 เรื่อง ข้อกำหนดการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ระยะที่ 7)

11 กันยายน 2563


คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 3308/2563 เรื่อง ข้อกำหนดการบังคับใช้บางมาตรการฯ (ระยะที่ 6)

18 สิงหาคม 2563


คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 3307/2563 เรื่อง การปิดสถานที่ การห้ามฯ (ระยะที่ 6)

18 สิงหาคม 2563


กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

21 กรกฎาคม 2563


คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2725/2563 เรื่อง ข้อกำหนดการบังคับใช้บางมาตรการฯ (ระยะที่ 5)

8 กรกฎาคม 2563


คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2724/2563 เรื่อง การปิดสถานที่ การห้ามฯ (ระยะที่ 5)

8 กรกฎาคม 2563


คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2438/2563 เรื่อง ข้อกำหนดและมาตรการในการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ระยะที่ 4)

17 มิถุนายน 2563

 


คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2437/2563 เรื่อง การปิดสถานที่ การห้าม หรือข้อจำกัดการดำเนินการ หรือการทำกิจกรรมบางอย่าง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระยะที่ 4)

17 มิถุนายน 2563


คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

25 มีนาคม 2563


เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

20 มีนาคม 2563


เรื่อง การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

18 มีนาคม 2563


เรื่อง การทบทวนช่วงเวลาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการในระยะของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

18 มีนาคม 2563