วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 116 เดือน เมษายน 2564

9 เมษายน 2564


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 115 เดือน เมษายน 2564

9 เมษายน 2564


จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 9 เมษายน 2564

9 เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 9 เมษายน 2564

9 เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยโครงการนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


ประกาศ รายวิชาภาคฤดูร้อน S/63 ที่บอร์ประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ ลงทะเบียน 7 เมษายน 2564

6 เมษายน 2564


สำหรับนักเรียนที่ติด 0 ศูนย์ รับแบบคำร้องขอแก้ O ศูนย์ ที่งานทะเบียน วันที่ 7 เมษายน 2564 (วันสุดท้าย)

6 เมษายน 2564


ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

5 เมษายน 2564


ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

5 เมษายน 2564


ขอแสดงความยินดีกับ นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

5 เมษายน 2564


ขอแสดงความยินดีกับดร. สุรพงษ์ เอิมอุทัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

5 เมษายน 2564


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 114 เดือน เมษายน 2564

5 เมษายน 2564


จัดการทดสอบ V-Net ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 5 เมษายน 2564

5 เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดยนายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายชนะจิต คำแผง รองผู้อำนวยการ และนายอิทธิพล สุขสอาด หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน อำนวยความสะดวกในการจัดการทดสอบ V-Net ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้น ปวช.๓ ทุกสาขาวิชา จัดการทดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง