รับลงทะเบียน มอบตัว รายงานตัวเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควต้า 23 กุมภาพันธ์ 2567

23 กุมภาพันธ์ 2567

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกันรับลงทะเบียน มอบตัว รายงานตัวเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควต้า หลักสูตร ปวช. และปวส. ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพ กำลังคนอาชีวศึกษาและการสร้างโอกาสทางสังคม 22 กุมภาพันธ์ 2567

22 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพ กำลังคนอาชีวศึกษาและการสร้างโอกาสทางสังคม ณ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด


เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 20 กุมภาพันธ์ 2567

20 กุมภาพันธ์ 2567

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี


โครงการเข้าค่ายลูกเสือ ประดับแถบ 3 สี 20 กุมภาพันธ์ 2567

20 กุมภาพันธ์ 2567

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมกันจัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ ประดับแถบ 3 สี ให้กับกองลูกเสือ วิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มีพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธาน โดยมีการเข้าค่ายระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 17 กุมภาพันธ์ 2567

19 กุมภาพันธ์ 2567

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันสุดยอด นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัด ปทุมธานี


เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษา ระบบทวิภาคีและรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา ระบบทวิภาคี 15 กุมภาพันธ์ 2567

19 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยนายนพดล ขุนวังห์ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ และ นายเสถียร สุริวงษ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษา ระบบทวิภาคีและรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา ระบบทวิภาคี จากบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) โดยมีนายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานการมอบเกียรติบัตร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี


พิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี 14 กุมภาพันธ์ 2567

19 กุมภาพันธ์ 2567

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี ให้กับกองลูกเสือวิสามัญ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ณ ห้องประชุม ท่าทรายทอง 3 อาคารอำนวยการ


เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจ การใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี (DVE DATA) ประจำปี งบประมาณ 2567 14 กุมภาพันธ์ 2567

19 กุมภาพันธ์ 2567

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจ การใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี (DVE DATA) ประจำปี งบประมาณ 2567 โดยมีนายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมวาสิฏฐีซิตี้ จังหวัด สุพรรณบุรี


ประกาศ รายชื่อวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566

16 กุมภาพันธ์ 2567


เข้าร่วม กิจกรรมแสดงความรักและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 14 กุมภาพันธ์ 2567

14 กุมภาพันธ์ 2567

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน เข้าร่วม กิจกรรมแสดงความรักและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดง ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ

 


เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ ปี 2567 13 กุมภาพันธ์ 2567

14 กุมภาพันธ์ 2567

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายนพดล ขุนวังห์ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายดนัย หล้าพรม หัวหน้างานหลักสูตร และนายนคร เขียวอรุณ หัวหน้างาน โครงการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ ปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meetings


เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนา ศักยภาพและสร้างความเข้าใจการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี (DVE DATA) ประจำปีงบประมาณ 2567 13 กุมภาพันธ์ 2567

14 กุมภาพันธ์ 2567

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายเสถียร สุริวงษ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี พร้อมด้วยนางสาวปนัดดา นักจะเข้ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนา ศักยภาพและสร้างความเข้าใจการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี (DVE DATA) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมวาสิฏฐีซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี