งานประกัน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายสุรเชษฐ์  แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางปิ่นเสถียร  อร่ามแก้ววงษ์
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวทัศน์มน  หงษ์ยน
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายอิทธิพล  สุขสอาด
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายนพดล  ขุนวังห์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางลภัสรดา  ตุ้มนิลการ
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายศรัณโรจน์  ชวดชุม
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายเกียรติศักดิ์  คัมภีร์ศาสตร์
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวสุมิตตา  เรืองขจร
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ข่าวสารงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ  ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน  คณะการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ

๓. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูล จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

๔. กำกับ ควบคุมดูแลระบบให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

๕. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๘. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๙. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย