หน้าหลักฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุภชีพ  เพ็งอุ่น
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่ผู้แทน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

สารสนเทศจำนวนนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสารฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานพัสดุ

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องงานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียนและงานประชาสัมพันธ์