หน้าหลักฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุรเชษฐ์  แก้วปาน
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

สารสนเทศจำนวนนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสารฝ่ายบริหารทรัพยากร

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัย  โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษาโดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องแผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการ และห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และงานสื่อการเรียนการสอน