หน้าหลักฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวทัศน์มน  หงษ์ยน
ตำแหน่ง  ครูคศ.1 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

สารสนเทศจำนวนนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสารฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานพัสดุ

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องงานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียนและงานประชาสัมพันธ์