หน้าหลักฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุรเชษฐ์  แก้วปาน
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

สารสนเทศจำนวนนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสารฝ่ายบริหารทรัพยากร

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องงานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียนและงานประชาสัมพันธ์