งานพัสดุ

งานพัสดุ

นางสาวทัศน์มน  หงษ์ยน
ตำแหน่ง  ครูคศ.1 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายนพดล  ขุนวังห์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวทัศน์มน  หงษ์ยน
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางลภัสรดา  ตุ้มนิลการ
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวทัตพิชา  คำภีระ
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายกิติทัต  โพธิ์วันนา
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายเกียรติคุณ  คุ้มกลัด
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายจิตวัต  วิธิสินธุ์
ตำแหน่ง  ครูอัตรจ้าง
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาววันวิสา  มนัสวงษ์กาญจน์
ตำแหน่ง  ครูอัตรจ้าง
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวสุภารัตน์  โพธิ์งาม
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายสุพจน์  กรัดเพ็ชร
พนักงานขับรถ

นางรัตนา  เข็มทอง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ข่าวสารงานพัสดุ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนมติของคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๒. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา

๓. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงการบำรุงรักษาและพัสดุต่างๆ  ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

๔. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๕. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

๖. ให้คำแนะนำชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

๗. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร ตามระเบียบ

๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๙. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๐. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย