งานพัสดุ

งานพัสดุ

นายสุรเชษฐ์  แก้วปาน
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร


นายผดุง  ขวัญอ้นอินทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานพัสดุ

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยงานพัสดุ

นางสาวนิอร  น้ำใจดี
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยงานพัสดุ

นายพานุเกียรติ  ยอดคำ
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยงานพัสดุ

นางสาวทัศน์มน  หงษ์ยน
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยงานพัสดุ

นายอิทธิพล  สุขสอาด
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยงานพัสดุ

นายศรัณโรจน์  ชวดชุม
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยงานพัสดุ

นางลภัสรดา   ตุ้มนิลการ
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยงานพัสดุ

นางสาวสุภารัตน์  โพธิ์งาม
เจ้าหน้างานที่พัสดุ

นางรัตนา  เข็มทอง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายสุพจน์  กรัดเพ็ชร
พนักงานขับรถ

ข่าวสารงานพัสดุ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนมติของคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๒. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา

๓. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงการบำรุงรักษาและพัสดุต่างๆ  ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

๔. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๕. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

๖. ให้คำแนะนำชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

๗. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร ตามระเบียบ

๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๙. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๐. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย