งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

นางเบ็ญจวรรณ์   บุญเสวตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวอังคณา   มุลินิล
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายจิตวัต  วิธิสินธุ์
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

Ms.Elsie  B.Picao
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวรัตนาภรณ์   ผิวผ่อง
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายอนุสรณ์  วงษ์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ข่าวสารงานประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่นๆ ให้แก่บุคลากร ในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป

๒. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น  ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

๓. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่นส่วนราชการ  สถานศึกษาอื่นๆ สื่อมวลชน และประชาชนเพื่อการประชาสัมพันธ์

๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๕. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๖. ดูแลสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R – Radio Network

๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย