งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

นางเบ็ญจวรรณ์   บุญเสวตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวรัตนาภรณ์  ผิวผ่อง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายจิตวัต  วิธิสินธุ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

Ms.Elsie  B.Picao
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายอนุสรณ์  วงษ์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ข่าวสารงานประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่นๆ ให้แก่บุคลากร ในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป

๒. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น  ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

๓. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่นส่วนราชการ  สถานศึกษาอื่นๆ สื่อมวลชน และประชาชนเพื่อการประชาสัมพันธ์

๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๕. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๖. ดูแลสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R – Radio Network

๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย