งานโครงการพิเศษ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ว่าที่ร้อยตรี ก้าน แตงทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายนคร  เขียวอรุณ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายนพดล  ขุนวังห์
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

นางปิ่นเสถียร  อร่ามแก้ววงษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

นายชาตรี  ย้อนใจทัน
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

นายเสถียร   สุริวงษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

นายณัฐวรรธน์  เพ็ชรวงษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

นายกิติทัต  โพธิ์วันนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

Ms.Elsie Batis Picao
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

นางสาวพิชญาพร  เรืองขจร
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี

๒. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และ ๑๐๘ อาชีพ เป็นต้น

๔. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ

๕. ดำเนินการกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการ  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ

๗. ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติดงานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง

๘. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่ายสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ

๙. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย