งานสวัสดิการ

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ก้าน แตงทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสัตยา   นันดี
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวทัตพิชา  คำภีระ
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายชาตรี  ย้อนใจทัน
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวรุจิรา   งามสอาด
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวปนัดดา   นักจะเข้
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม  การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสาร และยานพาหนะต่างๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติดของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับ การฝึกอบรม

๒. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์เพื่อปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษาผู้เข้ารับ การฝึกอบรม และบุคลากรทางการศึกษา

๔. ให้คำปรึกษาและทำหนาที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสิ่งเสพติด และโรคภัยร้ายแรงต่างๆ ทั้งการป้องกันและรักษา

๕. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพัก ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไป ตามระเบียบ

๖. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการ แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี

๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๙. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย