งานกิจกรรม

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ก้าน แตงทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

นายทิวากร วิเศษกันทรากร
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายยศศักดิ์  ยศนันท์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางอำพร  ฮอลแลนด์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายชาตรี  ย้อนใจทัน
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวจรรยา  จันทร์โอกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายนคร  เขียวอรุณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายเสถียร  สุริวงษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวนิภาภรณ์  ธงยศ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสารงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา

๒. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกร ในอนาคต แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อ.ก.ท.)  องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ค.ท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ธ.ท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อ.ศ.ท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน

๓. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

๕. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร

๖. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

๗. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๙. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับ

๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย