แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

1. ปกหน้า

2.คำนำ

3.สารบัญ

4. ส่วนที่ 1 บทนำ

5.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ 2564

5.2 โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ 2563

5.3.โครงการงานส่งเสริมฯ-ปีงบประมาณ-2563-แก้ไข1

5.4 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

5.5 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่-63

5.6 โครงการแขนกลมือกลเพื่อคนพิการ-63

5.7 โครงการแข่งขัน-ABU-63

5.8 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

5.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายใน 2562

5.10 โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ2563-ส่งงายแผน-ซ่อมแซม

5.11 โครงการขยายระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย

5.12 โครงการทวิภาคี

5.13 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

5.14 โครงการแข่งขันทักษะ

5.15 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

5.16 แกน-ทวิศึกษา

5.17 ภาษาอังกฤษ

5.18 โครงการอบรม PLC (1)

5.19 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ-v-net-63

5.20 โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียน-ประจำปีการศึกษา-2562

5.21 แข่งรถประหยัด

5.22 โครงการสนทนาภาษาอังกฤษ

5.23 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

5.24 โครงการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตร

5.25 โครงการวัสดุฝึก (เลขต่องานกิจกรรม)

5.26 โครงการศึกษาดูงาน งานบุคลากร

5.27 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย

5.28 โครงการซ่อมแซมอาคารและสถานที่

5.29 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

5.30 โครงการเสาธง

5.31 โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบน้ำประปา

5.32 โครงการงานพัสดุวัสดุสำนักงาน

5.33 โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

5.34 โครงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง

5.35 โครงการจัดทำทำเนียบผังผู้บริหารสถานศึกษา (2)

5.36 โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา-63-2

5.37 โครงการแนะแนวเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน-63 (1)

5.38 โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาสนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา-63

5.39 โครงการพบครูที่ปรึกษา (Home-room)

5.40 โครงการปฐมนิเทศการประชุมผู้ปกครอง

5.41 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน

5.42 โครงการคัดกรองแยกกลุ่มเสี่ยง-ให้พี่หนึ่ง

5.43 โครงการตรวจเครื่องแต่งกาย-ให้พี่หนึ่ง

5.44 โครงการควบคุมดูแลความปลอดภัยของนักเรียน-นักศึกษา (1)

5.45 โครงการกีฬา

5.46 โครงการตรวจสุขภาพและตรวจสาร-อันใหม่ (1)

5.47 โครงการดูแลสุขภาพผู้เรียนในสถานศึกษา-ให้พี่หนึ่ง

5.48 โครงการจัดซื้อวัสดุแลชะ

5.49 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix-it-Centere)

5.50 โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์

5.51 โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่

5.52 โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

5.53 โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา-อันใหม่ (1)

5.54 โครงการไหว้ครู-อันใหม่ (1)

5.55 โครงการเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5.56 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี-อันใหม่ (1)

5.57 โครงการวันแม่-อันใหม่ (1)

5.58 โครงการวันวิสาขบูชา

5.59 โครงการประกวดร้องเพลง-อันใหม่ (1)

5.60 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ (1)

5.61 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุปีใหม่ (1)

5.62 โครงการวันต่อต้านยาเสพติด (1)

5.63 โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก (1)

5.64 สถานศึกษาสีขาว-พ.หนึ่ง (1)

5.65 โครงการเลือกตั้ง (1)

5.66 โครงการ-TO-BE-NUMBER-ONE (1)

5.67 โครงการประชุมทางวิชาการ(1)

5.68 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ-รำลึกปราชญ์สุนทรภู่-อันใหม่ (1)

5.69 ลอยกระทง-ให้พี่หนึ่ง (1)

5.70 อนุรักษ์พันพืช-พ.หนึ่ง

5.71 อิ่มบุญ-อุ่นรัก-ให้พี่หนึ่ง (1)

5.72 ปรับปรุงห้อง-อวท-ให้พี่หนึ่ง (2)

5.73 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม-อันใหม่ (2)

5.74 วันปิยมหาราช

5.75 โครงการลูกเสือส่งแผน

5.76 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (2) ต่องานกิจกรรม

5.77 โครงทำประกันรถยนต์

5.78.โครงการวิชาชีพระยะสั้น

5.79 โครงการกิจกรรมจัดแสดงผลงานรอบชิงชนะเลิศ-แก้ไข-12ธค

5.80 โครงการพัฒนาศักยภาพ (ส่งเสริมฯ)

6. ผนวก

7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติหน้างบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

7.2 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

7.3 บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติราชการ 2563

7.4 ภาคผนวก ก

7.5 ภาคผนวก ข

7.6 ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2563

8. ปกหลัง