แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.คำนำ

2สารบัญ

3.ส่วนที่ 1และ2

4.แผนผังบุคลากร

5.ข้อมูลบุคลากร

6.จำนวนนักเรียน

7.สรุปผลการใช้จ่ย งปม. 2560

8.ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีต่อไป)

9.สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

10.1โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

10.2.1โครงการส่งเสริมฯ 10.2โครงการพัฒนาเสริมสร้างฯ

10.3ลดปัญหาออกกลางคันฯ

10.4โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

10.5โครงการเร่งประสิทธิภาพ

10.6โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน

10.7กีฬาและนันทนาการ 10.8ปัญหายาเสพติด

10.9ภาวะผู้นำ

10.10รักชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์

10.11เศรษฐกิจพอเพียง

10.12ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (2)

10.13ส่งเสริมความรู้ทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ (2) 10.14ส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม

10.15.อนุรักษ์ภาษาและประเพณี 10.16โครงการอำเภอยิ้ม

10.17โครงการอาชีวอาสา

10.18โครงการอบรมใบขับขี่

10.19โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น-108-อาชีพ

10.20โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน-ประจำปีงบประมาณ-2561 (1)

10.21โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด

10.22โครงการเดย์แคมป์

10.23โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

10.24โครงการอบรมลูกเสือพี่เลี้ยงหลักสูตรกองร้อยพิเศษ-รุ่นที่-20

10.25โครงการจัดทำแผน

10.26โครงการประกวดโครงงานวิทย์

10.27โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561

10.28โครงการวิจัยองค์ความรู้มาตรฐานการวิจัยในชั้นเรียน

10.29โครงการวิจัยการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

10.30โครงการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยโดยใช้โปรแกรม SPSS

10.31โครงการงานประกันฯประจำปีงบประมาณ-2561-1

10.32โครงการปรับปรุงสำนักงานประกันฯประจำปีงบประมาณ-2561-1 (1)

10.33โครงการแผนกอิเล้ก-2561 10.34โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาชีพการใช้งานโปรแกรม SolidWorks

10.35จัดซื้อวัสดุฝึกวิชาติดตั้งไฟฟ้า-ในการแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้า-ปี-2561

10.37โครงการอบรมพัฒนาความรู้วิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง-โดยวิทยากรภายนอก

10.38ซ่อมแซมครุภัณฑ์และสั่งซื้อเก้าอี้ภายในห้องเรียน

10.39โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับ อศจ.สุพรรณบุรี

10.40โครงการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนลักสูตรแกนประถมศึกษามัธยมศึกษา และทวิศึกษา

10.42โครงการวันไหว้ครูในสถานประกอบการ

10.43โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพ

10.44โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

10.45โครงการสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

10.46โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชีโดยวิทยากรภายนอก

10.47โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพแผนกวิชาการบัญชี

10.48โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนแผนกวิชาการบัญชี

10.49โครงการบริการวิชาชีพการจัดทำบัญชีครัวเรือน

10.50โครงการพิมพ์ดีด

10.51โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

10.52โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์

10.53โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องการเงิน

10.54โครงการบริหารจัดการระบบการจัดเก็บเอกสารงานบัญชี

10.55ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง

10.56ศูนย์ฝึกอบรมรถยนต์

11. ผนวก ก

12. ผนวก ข

13 ภาคผนวก ค

14.ภาค ง.