แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560

1.คำนำ

2.สารบัญ

3.แผนผังผู้บริหาร

4.ข้อมูลบุคลากร

5.ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

6.แผน

7.สรุปผลการใช้จ่ายของปีที่ผ่านมา

8.ประมาณรายรับ-รายจ่ายปีงบประมาณพ.ศ.2560

9.สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2560

10.1fix it

10.2เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู

10.3ลดปัญหาการออกกลาง

10.4ประกอบอาชีพอิสระ

10.5เร่งประสิทธิภาพ

10.6จัดหาบุคลากรสนับสนุน

10.7ยกระดับคุณภาพ

10.8ขยายโอกาสทางการศึกษา

10.9ปฏิรูปการใช้ภาษาไทย

10.10ส่งเสริมการปฏิรูป

10.11 ปฏิรูปเพื่อเพิ่ม

10.12จัดศูนย์ฝึกอบรม

10.13เพิ่มประสิทธิภาพ

10.14 ผลิตสื่อ

10.15ภาวะผู้นำ

10.16รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

10.17อนุรักษ์ภาษาและประเพณี

10.18ปัญหายาเสพติด

10.19เศรษฐกิจพอเพียง

10.20กีฬาและนันทนาการ

10.21ผู้เรียนเชิงรุก

10.22ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต

10.23สาขาคอมพิวเตอร์

10.24การบัญชี

10.25ไฟฟ้ากำลัง

10.26อิเล็กทรอนิกส์

10.27แกนมัธยมประถม

10.28ทวิภาคี

10.29 108 อาชีพ

10.30สื่อการเรียนการสอน

10.31สิ่งประดิษฐ์

10.32พัฒนาอาคารสถานที่และวิ่งแวดล้อม

10.33R-Radio Network

10.34พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

10.35 E-learning

10.36จัดหาครุภัณฑ์

11. ผนวก ก

12. ผนวก ข

13.ผนวก ค