แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

1.คำนำ

2.สารบัญ

4.1 จำนวนนักเรียน

4.2 จำนวนนักเรียน

5.1ประมาณการรับ-จ่าย62

5.2ประมาณการรับ-จ่าย62

5.3.1ประมาณการรับ-จ่าย62

5.3.2ประมาณการรับ-จ่าย62

5.3.3ประมาณการรับ-จ่าย62

6.1โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

6.2โครงการอาชีวะอาสา

6.3โครงการส่งครูไปพัฒนาในสถานประกอบการ

6.4 โครงการลดปัญหาออกกลางคัน

6.5 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ปงม. 2562

6 .6 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ปงม.2562

6.7 โครงการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อคืนครูให้กับนักเรียน ปงม. 2562

6.8 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น E to E ครั้งที่ 2

7.1 โครงการปีงบประมาณ 2562.1

7.2 โครงการปีงบประมาณ 2562.1

7.3โครงการปีงบประมาณ 2562.1

7.4 โครงการปีงบประมาณ 2562.1

8. ผนวก

8.1ภาคผนวก ก

8.2ภาคผนวก ข.

8.3ภาคผนวก ค