เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และ เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติวิธี 10 มิถุนายน 2567

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นางสาวทัตพิชา คำภีระ หัวหน้างานแนะแนว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และ เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติวิธี(สำหรับครูผู้ดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี) ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล