รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2563