ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกาญจนบุรี 3 พฤศจิกายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้แผนกวิชา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ในงานประชุม วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 โดยมีทักทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบ โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. และทักษะการออกแบบวงจร อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566