นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ 5 ตุลาคม 2565

นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้ นายเสถียร สุริวงษ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาแผนกไฟฟ้ากำลัง และแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เดินทางไปส่งนักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด สมุทรปราการ และจังหวัดปทุมธานี โดยมีสถานประกอบการหลายแห่งที่ให้นักศึกษาของวิทยาลัย การอาชีพสองพี่น้อง ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้