สาขาวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

previous arrow
next arrow
Slider

“เตรียมพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ” บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

นายนพดล  ขุนวังห์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายดนัย  หล้าพรม
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

นายทิวากร  วิเศษกันทรากร
ครูสาขาวิชาช่างยนต์

นายอานนท์   ศรีสัมฤทธิ์
ครูสาขาวิชาช่างยนต์

นายชาตรี  ย้อนใจทัน
ครูสาขาวิชาช่างยนต์

นายณัฐวรรธน์  เพ็ชรวงษ์
ครูสาขาวิชาช่างยนต์

นายนคร  เขียวอรุณ
ครูสาขาวิชาช่างยนต์

นายเกียรติคุณ  คุ้มกลัด
ครูสาขาวิชาช่างยนต์

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

หัวหน้าแผนกวิชามีหน้าที่

๑. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา

๒. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน  การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของ ทางราชการ

๓. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้

๔. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ  และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

๕. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์การใช้อุปกรณ์ การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่างๆ

๖. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน  ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน

๗. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน

๘. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ

๙. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียนแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา

๑๐.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๑. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๒. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๔. ติดตาม กำกับดูแล ให้ครูในสาขาวิชา จัดทำและส่งแผนการสอน/โครงการสอนบันทึกหลังสอนพร้อมลงนามตรวจสอบ

ครูมีหน้าที่  และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  บุคคลในชุมชน  และสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนการบริการสังคมด้านวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้คือ

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒. จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาจัดทำแผนการสอน/โครงการสอน/บันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา ที่รับผิดชอบการสอนตามตารางสอนโดยปฏิบัติหน้าที่สอนตามวันเวลาตามตารางสอนอย่างเคร่งครัดครบถ้วนมิให้ทิ้งชั่วโมงสอนทั้งให้ยึดถือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

๖. ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

9. จัดทำแผนการสอน/โครงการสอนและบันทึกหลังสอนทุกรายวิชา