หน้าหลักฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการ ของสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องงานวางแผนและงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ รับผิดชอบโครงการจัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา (ทวิศึกษา)