งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวปาริชาติ  จุฑาธัชชัย
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวศศิธร  ภู่ระหงษ์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ

นางปิ่นเสถียร  อร่ามแก้ววงษ์
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวสุมิตตา  เรืองขจร
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ

ข่าวสารงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้  ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน

๒. วางแผนงาน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร ชุมชนองค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจขนาดย่อม เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำรับบริการ  รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์

๓. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล

๔. กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของงานผลิตผลการค้า และธุรกิจและที่อยู่ใน ความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน

๕. รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ รายรับ – รายจ่าย ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา

๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๘. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๙. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย