งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวปาริชาติ  จุฑาธัชชัย
ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสุทธิรักษ์  จูงใจ
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายเกียรติคุณ  คลุ้มกลัด
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายอนุสรณ์  วงษ์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ  ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน  คณะการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ

๓. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูล จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

๔. กำกับ ควบคุมดูแลระบบให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

๕. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๘. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๙. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย