งานวิจัยและพัฒนา

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

นางสาวปาริชาติ  จุฑาธัชชัย
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวศิริพร  รุ่งสังข์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายสัตยา  นันดี
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายนพนิรันดร์   น้ำจันทร์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายศราวุธ  ช้างพาลี
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวโศภิตา  ใจซื่อ
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยการพัฒนา องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาการประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

๒. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

๓. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียน การสอน นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครู และบุคลากรทางการศึกษา

๔. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๕. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๖. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย