งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

นายสุรเชษฐ์  แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายณัฐวรรธน์  เพ็ชรวงษ์
ตำแหน่ง  ครูอัตรจ้าง
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายนคร  เขียวอรุณ
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวศิริพร  รุ่งสังข์
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวปนัดดา  นักจะเข้
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา

๒. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๕. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๖. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย