งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ


นายชนะจิต  คำแผง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


นายพานุเกียรติ  ยอดคำ
ตำแหน่ง  ครู
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายนคร  เขียวอรุณ
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

นางสาวปนัดดา  นักจะเข้
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา

๒. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๕. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๖. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย