งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

นางสาวปาริชาติ  จุฑาธัชชัย
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายอานนท์   ศรีสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายศราวุธ   ช้างพาลี
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นายนคร   เขียวอรุณ
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวศิริพร  รุ่งสังข์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นายเสถียร   สุริวงษ์
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นายณัฐวรรธน์  เพ็ชรวงษ์
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวปนัดดา  นักจะเข้
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา

๒. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๕. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๖. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย