หน้าหลักวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

นายนพดล  ขุนวังห์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมการสอนเปลี่ยนวิชาเป็นอาชีพ
ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
โดย อาจารย์สำรวย เพ็งอ้น จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณ ห้องปฏิบัติการบัญชี ห้อง 6201 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
DOWNLOAD ตัวอย่าง HAND ON วก.แจ้ห่ม
DOWNLOAD รวมมาตรฐานอาชีพ สคช
LINK สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัย  โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษาโดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องแผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการ และห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และงานสื่อการเรียนการสอน