หน้าหลักวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ


นายชนะจิต  คำแผง
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัย  โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษาโดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องแผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการ และห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และงานสื่อการเรียนการสอน