แผนกช่างยนต์

แผนกช่างยนต์

งานวัดละเอียด EP.01

งานวัดละเอียด EP.02

งานวัดละเอียด EP.03

งานวัดละเอียด EP.04

งานวัดละเอียด EP.05

กฎจราจร เครื่องหมายจราจร

การใช้เครื่องมือวัดละเอียด

ชนิด หลักการทำงานและส่วนประกอบของเครื่องมือซีเอ็นซี

หลักการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล

การควบคุมบังคับรถยนต์

การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ2

การอ่านค่า การตรวจวัดและการวิเคราะห์สภาพชิ้นส่วน

ชนิด ส่วนประกอบการทำงาน การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น

ระบบแนวแกน

การคำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อน

การใช้ไฟสัญญาณในการขับรถ

การบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด

มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร

ศูนย์งาน ศูนย์เครื่องโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

การตรวจสภาพรถยนต์

ปฏิบัติงาน กลึงปาดหน้า กลึงปอก เจาะรู และรีมเมอร์

ปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลชั่น

การขับรถยนต์ในสภาวะต่างๆ

งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก ดอกสว่าน

ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมสำหรับงานกลึง

ทฤษฏีการผลิต

การขับรถอย่างปลอดภัยตามกฎจราจร

งานกัด รวมทั้งการปฏิบัติงานตาม

มารยาทในการขับรถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์

สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม

พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์