แผนกสามัญสัมพันธ์

แผนกสามัญสัมพันธ์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย EP.01

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย EP.02

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย EP.03

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย EP.04

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย EP.05

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย EP.06

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย EP.07

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย EP.08

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน EP.01

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน EP.02

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน EP.03

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน EP.04

สุขภาพพลานามัย EP.01

ภาษาไทยพื้นฐา

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

ความร้อน ความดัน และความชื้น

การสร้างรูปเรขาคณิต

พฤติกรรมผู้บริโภค

สารทำความเย็นและน้ำมันหล่อลื่น

การกำหนดขนาดของมิติ

ทฤษฏีการผลิต

มาตราส่วน ภาพสามมิติ

หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3

ภาพสเกตซ์

ภาพตัด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2