แผนกบัญชี

แผนกบัญชี

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

กระบวนการจัดทําบัญชีตามวงจร

การบัญชีกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินค้า

ระบบเศรษฐกิจ

บัญชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรม

อุปสงค์และอุปทาน

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

การจดทะเบียนธุรกิจและการจัดการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การออกรายงานและการจัดทำงบการเงินผ่านการใช้คอมพิวเตอร์

พฤติกรรมผู้บริโภค

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

ตลาดในระบบเศรษฐกิจ

วัฏจักรเศรษฐกิจ

การบัญชีตั๋วเงิน

การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลEP.1

การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Ep.2

การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Ep.3

การบัญชีอุตสาหกรรม หน่วยที่ 1

การบัญชีอุตสาหกรรม หน่วยที่ 3 การรับจ่ายวัตถุดิบ

การบัญชีอุตสาหกรรม หน่วยที่ 4

การบัญชีอุตสาหกรรม หน่วยที่ 5

การบัญชีอุตสาหกรรมหน่วยที่ 6

การบัญชีอุตสาหกรรม หน่วยที่ 7 การคำนวณ

การบัญชีอุตสาหกรรม หน่วยที่ 8

การบัญชีอุตสาหกรรม หน่วยที่9 การปิดบัญชี

การบัญชีอุตสาหกรรม หน่วยที่ 10 กระดาาทำการและงบการเงิน

พิมพ์ดีดอังกฤษ

การวิเคราะห์รายการค้า