งานสื่อการเรียนการสอน

งานสื่อการเรียนการสอน


นายชนะจิต  คำแผง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นายรังสรรค์ ศรีรุ่งเรือง
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายเสถียร  สุริวงษ์
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

นายณัฐวรรธน์  เพ็ชรวงษ์
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

นายอนุสรณ์  วงษ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวสุภารัตน์  โพธิ์งาม
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้

๒. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา

๓. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

๔. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

๕. รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศน์ศึกษา

๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๗. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย