งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายนพดล  ขุนวังห์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวรุ่งนภา  ศรีทองแท้
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายสุภชีพ  เพ็งอุ่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

Ms.Elsie  B.Picao
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวพิชญาพร เรืองขจร
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

๒. จัดระบบบริการให้ได้มาตรฐาน

๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๕. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย