งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายนพดล  ขุนวังห์
ตำแหน่ง  ครู คศ.1 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวรุ่งนภา  ศรีทองแท้
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายสุภชีพ  เพ็งอุ่น
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวอังคณา   มุลินิล
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

Ms.Elsie  B.Picao
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวพิชญาพร เรืองขจร
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

๒. จัดระบบบริการให้ได้มาตรฐาน

๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๕. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย