งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายพิมล  นุชถนอม
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวทัศน์มน  หงษ์ยน
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

Ms.Kimberly Rose Picao
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

นายอนุสรณ์  วงษ์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวพิมพาภรณ์  สุริย์แสง
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

๒. จัดระบบบริการให้ได้มาตรฐาน

๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๕. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย