งานพัฒนาหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายนพดล  ขุนวังห์
ตำแหน่ง  ครู คศ.1 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ   ช้างพาลี
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายนพดล  ขุนวังห์
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายสุภชีพ   เพ็งอุ่น
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายดนัย   หล้าพรม
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายยศศักดิ์   ยศนันท์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางลภัสรดา  ตุ้มนิลการ
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายเอกชัย   เอ็งเส็ง
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายนพนิรันด์   น้ำจันทร์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวพิมพาภรณ์  สุริย์แสง
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ข่าวสารงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบแผนการเรียน  ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร

๒. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

๓. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน

๔. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานะสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่ายงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอบคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

5. จัดหา รวบรวมแลพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจุดหมาย และหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา

๗. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต

๘. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร

๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย

๑๐. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ ทางการศึกษา

๑๑. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๒. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๓. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๔. ดูแลระบบเทียบโอนความรู้และหลักสูตรแกนมัธยมและหลักสูตรระยะสั้น

๑๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย