งานพัฒนาหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


นายชนะจิต  คำแผง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นายอิทธิพล  สุขสอาด
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางปิ่นเสถียร  อร่ามแก้ววงษ์
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

นางสาวทัศน์มน  หงษ์ยน
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
จัดแผนการเรียน, ตารางการเรียนฯ
แผนกสามัญสัมพันธ์

นายศรัณโรจน์  ชวดชุม
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
จัดแผนการเรียน ตารางการเรียนฯ
แผนกช่างยนต์

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ตำแหน่ง  ครู คศ.๑
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
จัดแผนการเรียน ตารางการเรียนฯ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
และแผนกช่างกลโรงงาน

นายพานุเกียรติ  ยอดคำ
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
จัดแผนการเรียน ตารางการเรียนฯ
แผนกไฟฟ้ากำลัง

นายผดุง  ขวัญอ้นอินทร์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
จัดแผนการเรียน ตารางการเรียนฯ
แผนกอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวนิอร  น้ำใจดี
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
จัดแผนการเรียน ตารางการเรียนฯ
แผนกการบัญชี


นายกฤษณะ  ชนประเสริฐ
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
จัดแผนการเรียน ตารางการเรียนฯ
แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางลภัสรดา  ตุ้มนิลการ
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
จัดแผนการเรียน ตารางการเรียนฯ
แผนกการจัดการธุรกิจค้าปลีก

นายนพดล    ขุนวังห์
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ
จัดแผนการเรียน ตารางการเรียนฯ
แผนกช่างเชื่อมโลหะ

นางสาวพิมพาภรณ์  สุริย์แสง
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

ข่าวสารงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบแผนการเรียน  ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร

๒. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

๓. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน

๔. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานะสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่ายงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอบคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

5. จัดหา รวบรวมแลพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจุดหมาย และหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา

๗. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต

๘. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร

๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย

๑๐. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ ทางการศึกษา

๑๑. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๒. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๓. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๔. ดูแลระบบเทียบโอนความรู้และหลักสูตรแกนมัธยมและหลักสูตรระยะสั้น

๑๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย