งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

นายสุรเชษฐ์  แก้วปาน
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร


นายนพดล  ขุนวังห์
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายเฉลา  พันธ์มุข
นักการภารโรง

นายเมธี  กรองดี
นักการภารโรง


วิเชียร พาทีธรรม
นักการภารโรง

นายนคร  เขียวอรุณ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่


นางวิราวรรณ์  เพ็ชรศรีงาม
นักการภารโรง

นางรัตนา  เข็มทอง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางพเยาว์  ขำดี
นักการภารโรง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

๒. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

๔. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ

๕. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

๖. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร ตามระเบียบ

๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๙. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย