งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

นางเบ็ญจวรรณ์   บุญเสวตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายนคร  เขียวอรุณ
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวรรณะ   จิตรนพคุณ
ตำแหน่ง  ครู คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวศิริพร   รุ่งสังข์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวศศิธร   ภู่ระหงษ์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวจันทร์จิรา   อนันตพงศ์
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายอานนท์   ศรีสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายจิตวัต   วิธิสินธ์
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายนพดล   ขุนวังห์
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสัตยา   นันดี
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายศราวุธ   ช้างพาลี
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางปิ่นเสถียร   อร่ามแก้ววงษ์
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายอุดม   ดำสิน
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวปาริชาติ   จุฑาธัชชัย
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายทิวากร   วิเศษกันทรากร
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาววิมล   สาทิพจันทร์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวทัตพิชา   คำภีระ
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายกิติทัต   โพธิ์วันนา
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสุทธิรักษ์   จูงใจ
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางรัตนา  เข็มทอง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายเฉลา  พันธ์มุข
นักการภารโรง

นายเมธี  กรองดี
นักการภารโรง

นางพเยาว์  ขำดี
นักการภารโรง

นางวิราวรรณ์  เพ็ชรศรีงาม
นักการภารโรง

นายเถกิงศักดิ์  สำราญสุข
ยามรักษาความปลอดภัย

นายณรงค์   สุขพาณิช
ยามรักษาความปลอดภัย

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

๒. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

๔. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ

๕. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

๖. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร ตามระเบียบ

๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๙. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย