งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

นางสาวทัศน์มน  หงษ์ยน
ตำแหน่ง  ครูคศ.1 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายนคร  เขียวอรุณ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายเกียรติศักดิ์  คัมภีร์ศาสตร์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางรัตนา  เข็มทอง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายกิติทัต  โพธิ์วันนา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวสุภารัตน์  โพธิ์งาม
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายเฉลา  พันธ์มุข
นักการภารโรง

นางวิราวรรณ์  เพ็ชรศรีงาม
นักการภารโรง

นายทรงศักดิ์  ต่วนเครือ
ยามรักษาความปลอดภัย

นางพเยาว์  ขำดี
นักการภารโรง

นายเมธี  กรองดี
นักการภารโรง

วิเชียร พาทีธรรม
นักการภารโรง

นายเถกิงศักดิ์  สำราญสุข
ยามรักษาความปลอดภัย

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

๒. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

๔. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ

๕. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

๖. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร ตามระเบียบ

๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๙. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย