งานบัญชี

งานบัญชี

นางสาวทัศน์มน  หงษ์ยน
ตำแหน่ง  ครูคศ.1 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางปิ่นเสถียร อร่ามแก้ววงษ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
หัวหน้างานการบัญชี

นางสาวรุ่งนภา ศรีทองแท้
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานการบัญชี

นางสาวปาริฉัตร ชะเอมพันธ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานการบัญชี

นางสาวแสงระวี  วัดพ่วง
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชีเพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ

๓. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๔. ให้คำปรึกษาชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

๕. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร ตามระเบียบ

๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๘. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย