งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

นางเบ็ญจวรรณ์   บุญเสวตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวจรรยา  จันทร์โอกุล
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวรุ่งนภา  ศรีทองแท้
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวทอรุ้ง   มาลีรส
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

นางสาวนิชานันท์   ศรีทองเกิด
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

๒. จัดทำร่างหนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร และหน่วยงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสาร การพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

๓. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา

๔. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสารหลักฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา

๕. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา

๖. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา

๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๘. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๙. จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัยนำมาใช้ในงานเพื่อบริการบุคลากร

๑๐. จัดเตรียมกระดาษ หมึก ไข และวัสดุสำนักงานเพื่อบริการบุคลากรของวิทยาลัย

๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย