คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายอรรถพันธ์ นามกูล
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร


นายชนะจิต  คำแผง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ