คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา