คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ดร.บัณฑิต ออกแมน
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร


นายชนะจิต  คำแผง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ