คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ

นายสุภชีพ  เพ็งอุ่น
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่ผู้แทน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายนพดล  ขุนวังห์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ตำแหน่ง  ครูคศ.1 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางปาริชาติ  ยศเรือง
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานแล้วความร่วมมือ